Een foto van Zieuwent
Nieuws

Woon/zorg in Zieuwent

19 maart 2019

Woon/zorg in de Pastorie

Tot de laatste dag in Zieuwent blijven wonen. Dat is van de wens van veel ouderen met een zorgvraag in Zieuwent! Van uit ons dorpsplan zetten we ons al 5 jaar in om in Zieuwent een kleinschalig woon- en zorgcentrum te realiseren voor ouderen die in eigen woonomgeving verzorgd willen worden, als het niet meer zelfstandig lukt. En tevens voor oudere echtparen die niet gescheiden willen worden in hun laatste levensfase. Als uitgangspunt hierbij was dat het een kleinschalig woon-zorgcentrum wordt waarin de woonlasten onder de huurtoeslaggrens liggen, zodat het toegankelijk en betaalbaar is voor mensen met een kleine portemonnee. En daarnaast dat enkele eenheden geschikt moeten zijn voor echtparen, waarvan de één zorg geniet. 

We hebben samen met het Max-huis in 2014 het onderzoek gestart naar de kansen om dit te realiseren in onze mooie monumentale, en sinds 2007 nagenoeg leegstaande Pastorie. Uit dit onderzoek bleek dat er goede mogelijkheden waren om de Pastorie te transformeren tot een kleinschalig woon- en zorgcentrum. We hebben gesprekken gevoerd met een afvaardiging van het toenmalig parochiebestuur bestaande uit pastoor Pikkemaat, Guido Vosters en August Elsinghorst en de locatieraad Zieuwent. Ter informatie, sinds 2010, de vorming van de St. Ludgerparochie, zijn de eigendommen niet meer in bezit van Zieuwent maar van de St. Ludgerparochie. Het parochiebestuur bepaalt de prijs voor de Pastorie. Iedereen vond het een fantastisch plan en een prachtige invulling voor de monumentale pastorie. We zijn vervolgens in 2015 met onze plannen naar de gemeente gestapt en hebben een principe besluit gekregen met voorwaarden waaraan we moesten voldoen. In 2016 hebben we een investeerder gevonden en een koopsom afgesproken met het Parochiebestuur. 

We hebben in de periode 2015-2018 samen met de investeerder intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente, zorgpartner, monumentenzorg en brandweer om dit doel te bereiken. Net op het moment dat alles geregeld bleek te zijn, trok onze eerste zorgpartner Max-zorg zich helaas in de nazomer 2017 terug. In verband met, zoals ze zelf aangaven, belangen elders….. Dit was een enorme en geheel onverwachte tegenvaller.

Gelukkig hebben we wel de investeerder behouden en zijn samen met hem opzoek gegaan naar een nieuwe zorgpartner en die gevonden bij zorgondernemer Lang Leve thuis. Deze zorgpartner heeft winter 2017/ voorjaar 2018 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Net voor de zomer 2018 kwamen zij met de uitkomst dat minimaal 13 eenheden moesten worden gerealiseerd om het rendabel te krijgen. Ook gaven ze aan dat zij organisatorisch geen kansen zagen om het plan op kort termijn te realiseren in verband met een overname van enkele andere zorghuizen.

We waren weer bij af. Via pastoor Pikkemaat en de investeerder kwamen wij in de nazomer 2018 in contact met een plaatselijke, enthousiaste, zeer ervaren en gedreven zorgonderneemster. Zij heeft in het najaar 2018 door haar adviseur een gedegen haalbaarheidsonderzoek gedaan rekening houdend met de wensen van de gemeente in relatie tot de plannen van de zorgonderneemster op het gebied van zorg en eisen rondom het Rijksmonument. Dit heeft tot gevolg dat er in de Pastorie maximaal 10 zorgeenheden mogelijk zijn. Volgens het zorgkantoor hoeft deze kleinere omvang voor het leveren van goede zorg geen problemen te geven. Wel komt hiermee de exploitatie in geding omdat ook bleek dat ten opzichte van 2016 de bouwkosten enorm zijn gestegen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het initiatief niet haalbaar is met de afgesproken koopsom. De investeerder heeft uit loyaliteit naar Zieuwent waar veel verwachtingen zijn gewekt een royaal gebaar gemaakt door zijn rendementseis te verlagen. Daarnaast zijn we samen met de investeerder en adviseur op 9 januari 2019 in gesprek gegaan met de vicevoorzitter van het parochiebestuur en de beheercommissie met het verzoek om de koopsom alsnog te verlagen. We hadden een constructief gesprek en zijn overeenkomen dat de investeerder een schriftelijk verzoek om prijsverlaging in zou indienen bij het Parochiebestuur met een goed onderbouwde en open begroting. Dit verzoek hebben wij op 17 januari ingediend, samen met een ondersteuningsbrief van de beheercommissie en een uitdrukkelijk verzoek van ons om Zieuwent te belonen voor het jarenlang door vrijwilligers beheren en onderhouden van de Pastorie, zodat het gebouw haar maatschappelijke en sociale bestemming behoudt en ouderen hier met goede zorg hun laatste dagen in hun eigen dorp kunnen slijten. 

Op 26 januari 2019 ontvingen wij van het Parochiebestuur een afwijzingsbrief. Als argumenten werden aangegeven de stijging van waarde, niet in staat zijn om een schenking te doen aan Zieuwent gelet op de broze exploitatie van de parochie. En tot slot werd meegedeeld dat alleen een positief besluit te verwachten is als een goed onderbouwd bod werd gedaan ter hoogte van de taxatiewaarde minus maximaal 10 %. We begrepen er totaal niets van, dat zonder enig overleg, en zonder in te gaan op de gedetailleerde toelichting en financiële onderbouwing, het verzoek kil is afgewezen. Mede omdat de in 2016 afgesproken koopsom nog lager was dan de nu gevraagde koopsom!  

We vroegen ons af wat is de reden van afwijzing? Ligt het bij het Bisdom of bij het Parochiebestuur? Zowel het Bisdom als toenmalig Parochiebestuur stonden namelijk erg positief achter deze maatschappelijk gewenste ontwikkeling, waarom nu niet meer? De woningbouwprijzen zijn inderdaad gestegen, maar vastgoed voor sociale maatschappelijke zorg juist niet. En hoe kan men in hemelsnaam over een schenking spreken, de pastorie was toch altijd van Zieuwent? 

Om duidelijkheid te krijgen hebben we contact opgenomen met het Parochiebestuur, het Bisdom en de beheercommissie. Op 4 maart hadden we een eindgesprek met 

met Ton de Vries en Jos Rosendaal van het Parochiebestuur in bijzijn van Henry Waalderbos voorzitter van de beheercommissie. Aan hen is door Pastoor de Jong, de gesprekken over verkoop gedelegeerd. Helaas was het een erg teleurstellend, maar wel een duidelijk gesprek. 

Ton de Vries, de penningmeester, heeft toegelicht dat zij alleen oog hebben voor de zakelijke kant, en niet voor de wensen van Zieuwent. Het parochiebestuur gaat alleen voor de hoofdprijs voor de pastorie. Zij toonden geen enkele betrokkenheid bij Zieuwent en het plan. Het maakt hun niet uit wat de bestemming wordt, als het gebouw maar een voldoende oplevert in de kas. Zij denken alleen op deze wijze de parochie St. Ludger goed te bedienen. Ze hebben geen gevoel en gehoor voor de plaatselijke wensen, de huidige sociale maatschappelijke bestemming en begrijpen niet dat wij vinden dat zij Zieuwent iets ontnemen…… Daarnaast vinden zij ook dat ze een prijsverlaging niet kunnen uitleggen aan de andere locaties. 

Kortom, einde wens Zieuwent om de Pastorie in gebruik te nemen als kleinschalig woon- en zorg centrum! U zult begrijpen dat wij ontzettend teleurgesteld zijn. 

Woonzorg elders in Zieuwent

We hebben de kille en zakelijke afwijzing met de investeerder, zorgonderneemster en gemeente besproken. Niemand begrijpt het besluit van het Parochiebestuur, echter allen blijven van mening dat het mogelijk en wenselijk is om in Zieuwent een kleinschalig woon- en zorgcentrum te realiseren. Samen met hen zijn wij op zoek naar een andere passende locatie. Tevens nemen wij mee om naast de doelgroep ouderen ook in te spelen op de ziekte van Huntington. Ondanks de gebeurtenissen rondom de Pastorie, kunnen we weer positief kijken naar een andere invulling van de wens om in Zieuwent een goed kleinschalig woon-en zorgcentrum te krijgen. We gaan ervoor! Wordt vervolgd.