Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Zorgfaciliteiten in “de Parochie”

Artikel uit SintLudgernu.nl 07/08 2015

Wat is het Max-huis?

Het Max-Huis is een kleinschalige woonvorm in de wijk, voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. (Hun zorgindicatie is minimaal een zorgzwaarte 4.)

In een Max-Huis beschikken de bewoners, alleenstaand of samen, over een eigen (slaap)kamer met douche en toilet en een kitchenette. Daarnaast zijn er een gezamenlijke woonkamer en keuken. De woonlasten worden gedeeld en liggen onder de huurtoeslaggrens, zodat het huis ook toegankelijk en betaalbaar is voor mensen met een kleine portemonnee. Wonen en zorg zijn gescheiden; bewoners van een Max-Huis kopen zelf zorg op maat in met het persoons gebonden budget (PGB). Doordat de zorg is afgestemd op individuele behoeften, kan in principe iedere oudere met een zorgvraag in een Max-Huis terecht. En kunnen echtparen in een Max-Huis samen blijven, ook als de één intensievere zorg nodig heeft dan de ander, of minder of geen zorg. Door het Max-huis kan, indien nodig, 24-uurs zorg geleverd worden. De gezamenlijke woonkamer kan ook worden gebruikt als dagopvang of als inloophuis voor een gezellig kopje koffie.

Max-huis Heesch : Het eerste Max-huis bestaat sinds 2010 en is gevestigd in Heesch. Dit huis heet ‘De Vlinder’. Er zijn drie 1-persoonsapparttementen en twee appartementen voor echtparen. In dit Max-huis hebben 5 personen intensieve zorg.

Tijdens de presentatie worden enkele foto’s getoond:
van de gezamenlijke woonkamer, met een echte huiskamersfeer, zoals thuis en van de tuin, met in het midden een mooi zitje in de schaduw. Om privacy-redenen zijn er tijdens de presentatie geen foto’s van de zorgappartementen.(Er is een folder beschikbaar, waar ze wel in staan.)

Start onderzoek naar Max-huis Zieuwent.

In januari 2014 kwam Zieuwents Belang (ZB) via Margret Holkenborg in contact met Leo Verhagen, de beheerder van het Max-huis-concept. Iedereen was enthousiast over zijn verhaal. Men dacht meteen al, dat het een mooie invulling zou kunnen zijn voor de, al lange tijd leegstaande, ‘Prins’ en/of de Pastorie. Er werd contact gezocht met Pro Wonen (toen nog eigenaar van de Prins), met de Locatieraad en het Parochiebestuur. Zieuwents Belang kreeg van beide partijen groen licht, om te onderzoeken of de panden geschikt zijn en tegen betaalbare kosten kunnen worden ingericht als Max-huis. In mei is het onderzoek naar mogelijkheden en kosten afgrond. De Pastorie biedt de meeste mogelijkheden en is om die reden het meest geschikt.

De Prins viel af en is later gelukkig verkocht, zodat het ook behouden blijft voor Zieuwent.

Wat kan er nu in de Pastorie met bijgebouwen worden gerealiseerd?

Het Parochiecentrum (=Pastorie), Zwaluwennest en Hof van Olijven,  bieden samen de ruimte voor 9 appartementen met eigen kitchenette, toilet en doucheruimte. Van deze 9 appartementen zijn 6 appartementen geschikt voor alleenstaanden en 3 voor echtparen. Daarnaast kan 1 appartement worden gebruikt voor kantoor en slaapdienst. Verder is er een gezamenlijke keuken, bijkeuken en woonkamer. De gezamenlijke woonkamer is voldoende groot en is hiermee geschikt om te gebruiken voor eventuele dagopvang en/of inloophuis. Er is door de stichting  Max-huis berekend, dat het Max-huis Zieuwent  werkgelegenheid biedt voor 7 fulltime krachten, of te wel werk voor 10 tot 14 parttimers.

Hoe wordt het pand ingedeeld?

Indeling begane grond :Op de begane grond kunnen 5 appartementen (geel) worden gerealiseerd, de gezamenlijke keuken, bijkeuken en woonkamer (blauw). Het groene gedeelte zijn de looppaden of gangen.

Indeling eerste verdieping: Op de eerste verdieping kunnen 3 appartementen worden gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor een kantoor en slaapkamer voor de verpleging. De bovenverdieping wordt toegankelijk gemaakt met een traplift. Helaas is de constructie van de zolderverdieping niet van die aard, dat hier tegen haalbare kosten appartementen kunnen worden gerealiseerd.

Draagvlak kerk

In mei 2014 is, van de Stichting Max-huis Nederland, het definitieve rapport van de verkenning van de Pastorie ontvangen, inclusief begroting. Dit rapport hebben wij, (Zieuwents Belang) in  juni aan de locatieraad gepresenteerd. De leden van de Zieuwentse locatieraad waren enthousiast over de plannen. Vanaf augustus zijn we, samen met hen, in gesprek gegaan met het Sint Ludgerparochiebestuur en de adviseur vastgoed van het Bisdom Utrecht. De eindconclusie van deze gesprekken, leest u hier. Iedereen is er van overtuigd, dat het een fantastische bestemming is voor het prachtige monumentale gebouw en dat een zeer positieve ontwikkeling is voor Zieuwent. De kerk heeft aangegeven, geen partij te willen zijn. In plaats hiervan hebben zij de panden te koop aangeboden. De panden zijn inmiddels getaxeerd.

Verder wordt er actief uitgekeken naar een vergaderruimte voor de locatieraad, waar tevens het archief kan worden ondergebracht. De sacristie zal dan (als alles doorgaat) als ruimte worden ingericht voor de doordeweekse vieringen.”

Contacten met gemeente Oost Gelre

Bij het jurybezoek voor de Europese dorpsvernieuwingsprijs, tijdens het bezoek van de burgemeester aan Zieuwent en in onze gesprekken over ‘wonen’,  hebben wij (ZB) het College van B&W geïnformeerd over de Max-huis plannen. Op 9 maart 2015 hebben wij het college een brief gestuurd, waarin het verzoek een principebesluit te nemen om mee te werken aan het Max-huis Zieuwent. Daarnaast is het college verzocht, antwoord te geven op de vraag, welke vervolgprocedures nog moeten worden doorlopen. Op 15 april hebben we een ambtelijk antwoord gekregen. Men heeft een positieve grondhouding om aan de plannen mee te werken, maar ook nog veel vragen over de zorgbehoefte: is er wel voldoende animo? Daarnaast wilde gemeente meer inzicht krijgen, in hoe de monumentale waarden van het pand worden behouden. Dit laatste punt wordt momenteel uitgewerkt door de architect, die ook de verkenning naar mogelijkheden heeft opgesteld.

In beeld brengen zorgbehoefte.

Er ligt dus van de gemeente de vraag, of er wel voldoende animo is voor deze vorm van wonen en zorg! Wij verwachten dat wel, aangezien uit onze woningbouwenquête van 2010 bleek, dat ouderen graag in de hun vertrouwde, beschutte omgeving, in Zieuwent willen wonen en verzorgd worden. De bevolking vergrijst, dus zullen er ook steeds meer ouderen komen, die zorg nodig hebben.”

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand in uw omgeving, die mogelijk in de toekomst gebruik wil maken van deze woonzorgvorm? En/of bent u iemand of weet u iemand, die mogelijk wil investeren in dit initiatief? Geef het dan z.s.m. door aan Angela Krabbenborg van Zieuwents Belang. Zij willen graag een lijst samenstellen van toekomstige bewoners. ’n Folder met informatie en enkele foto’s van het Max-huis in Heesch, kunt u bij het Parochiehuis vinden en meenemen, zodat u het een ander nog eens rustig kunt nalezen. Of  neem een kijkje via deze link op de website:

http://www.max-huis.nl/

Hebt u vragen, neem dan gerust contact met Angela op:

Angela Krabbenborg (namens Zieuwents Belang)

Tel: (06) 22 83 49 20

p/a: Koolsweg 2, 7136 JG Zieuwent

Al uw vragen en eventuele aanmelding worden vertrouwelijk behandeld.

Zoektocht investeerders.  Ondertussen zijn we op zoek naar mogelijke investeerders. Hierbij kunnen we denken aan toekomstige bewoners in coöperatief verband, of geïnteresseerde Zieuwentenaren/ Achterhoekers. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, gaan we vastgoed-investeerders benaderen. Leo Verhagen, van de Stichting Max-huis, heeft contacten met een mogelijk geïnteresseerde investeerder en heeft daar een principeverzoek neergelegd. Dus: mocht het ons niet lukken, in onze eigen omgeving een investeerder te vinden, dan kunnen we hiernaar uitwijken. We vragen nogmaals: Hebt u interesse of kent u iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.”

 

Update 11-5-2015:
Bij bestanden kunt u de presentatie en de tekst vinden van Angela Krabbenborg voor de jaarvergadering van de locatieraad.

Update 17-2-2016:
Op verschillende momenten gedurende het proces is het college van B&W van de gemeente Oost Gelre geïnformeerd over de plannen voor het Max-Huis concept. In maart 2015 heeft Zieuwents Belang het college een brief gestuurd, met het verzoek een principebesluit te nemen om mee te werken aan het Max-Huis Zieuwent. Daarnaast werd er gevraagd om aan te geven welke vervolgprocedures doorlopen moeten worden.
In april 2015 heeft de gemeente geantwoord dat er een positieve grondhouding is om aan de plannen mee te werken. In juli 2015 heeft het college formeel besloten in principe mee te werken. Er waren nog wel vragen over de daadwerkelijke behoefte aan kleinschalig wonen binnen het dorp. Daarnaast wilde de gemeente meer inzicht krijgen in hoe de monumentale waarden van het pand zouden worden behouden. Beide punten zijn door Zieuwents belang opgepakt. Het animo voor deze vorm van wonen is opnieuw bevestigd.
Mensen kunnen zich melden als zij interesse hebben in deze woonvorm. De architect heeft een nadere uitwerking gemaakt voor monumentbehoud. Het pand wordt duurzaam verbouwd zonder de monumentale waarden aan te tasten, maar juist met het doel om ze te versterken en waar nodig te herstellen. Verder zijn mogelijkheden van financiering verkend. Alle betrokkenen hebben er alles aan gedaan om het financieel tekort zo klein mogelijk te houden. Voor diverse sloopwerkzaamheden en hand- en spandiensten zal gebruik worden gemaakt van vrijwilligers. Momenteel is er een investeerder in beeld en een subsidieaanvraag voor het project ingediend bij de Provincie Gelderland. Er is veel enthousiasme en een groot draagvlak in het dorp voor het project. Er is zelfs al gesolliciteerd op de potentiële banen die aan dit project verbonden zijn.

Planning
Wanneer er een vaststellingsbesluit tot toekenning van subsidie wordt genomen, wordt het gebouw aangekocht en de benodigde aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De wens van Zieuwents Belang is om na de zomer van 2016 te starten met de verbouwing en uiterlijk
begin 2017 het Max-Huis in gebruik te nemen.

Geleerde lessen tot nu toe:
• Een zorginitiatief heeft alleen kans van slagen als dit voorziet in een concrete behoefte vanuit de lokale gemeenschap en daarnaast ook daadwerkelijk
wordt gedragen vanuit die gemeenschap. Niet alleen enquêtes zijn belangrijk, maar echte betrokkenheid!
• Als burgerinitiatief is het belangrijk om de gemeente op tijd mee te nemen in de ideeën en plannen. Zeker als er sprake is van een fysieke component (in dit geval is er sprake van toevoeging van appartementen, maar niet van zelfstandige wooneenheden), is de gemeente een belangrijke partij. Investeer daarom in de relatie van beide kanten.
• Betrek de vastgoedeigenaren bij de ideeën, zodat op tijd de (on)mogelijkheden in beeld zijn. Zeker bij monumentale en/of religieuze gebouwen is herbestemming of verbouwing niet altijd mogelijk.
• Het is niet makkelijk om investeerders te vinden. In ieder geval moet er al een goed doordacht plan liggen en een groep geïnteresseerde bewoners zijn. Betrek ook tijdig lokale zorgpartijen bij het proces, zodat zij kunnen meedenken en ondersteunen in de zoektocht.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Zieuwent heeft een prachtige pastorie met pastorietuin, behorend bij de kerk. Het heeft sinds de bouw van de kerk in 1899 dienst gedaan als woning en werkruimte van verschillende pastores. Het onderhoud van gebouwen en tuin zijn altijd in handen geweest van vele actieve vrijwilligers uit de kerkgemeenschap.

DIGITAL CAMERA      logo-maxhuis

In 2007 is de Zieuwentse geloofsgemeenschap met 8 andere kerken samengegaan in de St. Ludgersparochie. De laatste pastoor die de pastorie bewoonde is toen verhuist en sindsdien staat het monumentale gebouw helaas grotendeels leeg. In 2011 is de pastorie opgeknapt door vrijwilligers en sindsdien wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor exploitatie en een geschikte bestemming. Dat is nodig om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden.

Omdat er in het dorp grote behoefte is aan woonvoorzieningen voor ouderen is het initiatief ontstaan om te verkennen of het mogelijk is in de pastorie een Max-huis te realiseren. Een Max-huis is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners, alleenstaand of samen, hebben een eigen prive-ruimte met douche en toilet en delen een gezamenlijke woonkamer en keuken. Het is ingericht volgens de laatste wetgeving waarbij wonen en zorg van elkaar moet worden gescheiden. De opzet gaat uit van een huursom die onder de huurtoeslaggrens ligt, zodat de wooneenheden in beginsel voor iedereen toegankelijk zijn. Het concept biedt gecertificeerde zorgkwaliteit van medewerkers.

Uit de verkenning is inmiddels gebleken dat de pastorie prima geschikt lijkt voor de huisvesting van een potentieel Max-huis. Ook de locatieraad denkt enthousiast mee in deze richting. Momenteel wordt overleg gevoerd met het parochiebestuur en het bisdom en hoopt Zieuwent dat zij net zo enthousiast raken. Want hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor duurzame herbestemming van dit prachtig monumentale pand, maar ook op een nieuwe manier als dorpsgemeenschap zorg bieden aan ouderen en werkgelegenheid creëren in het hart van ons mooie dorp!

Hier de schetstekening voor een eventueel Maxhuis:

begane grond                      verdieping

begane grond                                                      1e verdieping

 

Bestanden

Brochure Max Huis Brochure-Max-Huis-v6-LR-A4.pdf
Powerpointpresentatie locatieraad 11-5-2015 Presentatie-jaarvergadering-locatieraad-11-mei-2015.pdf
Tekst bij powerpointpresentatie locatieraad 11-5-2015 Presentatie-jaarvergadering-locatieraad-9-05-15-tekst.docx

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. Stephan en Marlies Papen schreef:

    Geweldig initiatief.
    Wij wens jullie alle kracht en succes bij de verdere uitwerking

  2. Maria Venderbosch schreef:

    Een boeiend initiatief. Het zou natuurlijk geweldig zijn als je tot de laatste dag in Zieuwent kunt blijven. Kleinschalige initiatieven hebben de toekomst. Ik wens jullie heel veel succes.