Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Uitvoering

Voortgang herinrichting dorpskern Zieuwent
Op 21 september 2011 heeft de Raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De zgn. kleine werkgroep heeft na toezegging van het voorbereidingskrediet zich beraden hoe nu verder om te komen tot een breed gedragen uitvoeringsplan zonder teveel kosten te moeten maken, en dat voldoet aan de kwaliteitskaders van ZB en de gemeente Oost Gelre.

De aannemer

dusseldorp rouwmaat
De werkgroep heeft contact gezocht met de aannemerscombinatie Dusseldorp/Rouwmaat. Aan de combinatie is gevraagd wat zij binnen dit project voor Zieuwent konden betekenen. Uit deze gesprekken bleek dat de betrokkenheid van de combinatie groot was en dat er een ‘klik’ was. ZB heeft daarom met de combinatie een intentieverklaring opgesteld. Hierin staat beschreven dat de combinatie op basis van no cure no pay een voorlopig ontwerp maakt binnen de daarvoor gestelde kaders van ZB en de gemeente Oost Gelre. “No cure no pay” wil in dit geval zeggen dat zodra de combi het werk in uitvoering gaat nemen, er geen kosten volgen voor de voorbereiding. Bij een “normale’ aanbestedingsprocedure moet Zieuwent de kosten voor de onderzoeken voor haar rekening nemen met een maximaal bedrag van €15.000 euro. Dit geld wilden we bewaren voor de uitvoering.
Begin februari 2012 lag er een goed uitvoerings gereed plan dat past binnen alle kaders. Dit plan is eind februari aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Tevens is aan hen verzocht om de middelen ten behoeve van de herinrichting zijnde € 617.000, ter beschikking te stellen en de combinatie het werk te gunnen. Het verzoek om middelen is beschreven in het door ZB opgestelde rapport : Van Inrichtingsplan tot uitvoeringsplan en de tekening van het voorlopig ontwerp uitvoering kunt u hieronder downloaden.
Klik hier voor: van inrichtingsplan tot uitvoeringsplan en voorlopig ontwerp uitvoering.
Op 13 maart 2012 heeft het college hiermee ingestemd . Zij hebben besloten dat zij de Raad voorstellen om de middelen ter beschikking te stellen en dat de combinatie het werk mag uitvoeren. Daarnaast hebben zij bij de werkgroep de inspanningsverplichting gelegd om alsnog subsidie binnen te halen. Op 8 mei heeft de Raad ter beschikking € 617.000 ter beschikking gesteld

Subsidie
Gedurende hele proces hadden we continu aandacht om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen en zoveel mogen kosten te besparen, we hadden in een vroeg stadium overleg met de provincie Gelderland, en verwachten dat we € 75.000 zouden krijgen in het kader van leefbaarheid en sociale cohesie. Maar net voordat we het verzoek indienden stopte de regeling. Er zou geen nieuwe regeling voor in de plaats komen. We hebben aan de gemeente aangegeven alles in het werk te willen stellen om alsnog geld binnen te halen. De gemeente regelde dat Provinciale Staten op bezoek kwam zodat wij ze ervan konden overtuigen dat er een nieuwe regeling moest komen om initiatieven als de onze te ondersteunen. We hebben Provinciale Staten ontvangen in onze kerk, de kathedraal van de Achterhoek, met een prachtig orgelspel van Bach en hebben een toelichting gegeven op onze plannen. De provincie was onder de indruk van ons burgerinitiatief, en heeft met de juni 2012 begroting alsnog besloten dat Gedeputeerde Staten met een nieuwe regeling moest komen. In januari 2013 is de regeling van start gegaan en op 14 juni 2013 kregen wij alsnog de heugelijke mededeling dat wij op €75.000 euro kunnen rekenen.

provincie

Informeren bevolking
Op 30 mei 2012 is er in Zieuwent een inloopbijeenkomst voor inwoners georganiseerd waar het definitief ontwerp is gepresenteerd door de werkgroep. Inwoners konden binnenlopen in het Parochiehuis en konden kiezen uit onder andere diverse soorten beplanting en straatmeubilair. Alle reacties en de meest gekozen beplanting en straatmeubilair zijn vastgelegd en verwerkt in het definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp heeft vervolgens van 1 juli tot 23 juli 2012 in het gemeentehuis ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn drie reacties binnengekomen. De gemeente heeft deze reacties beantwoord en besloten om het ontwerp niet aan te passen. Vervolgens heeft vanaf vrijdag 10 augustus 2012 t/m donderdag 20 september 2012 het ontwerp ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging ter inzage gelegen. Tijdens dit termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Samen met de combinatie is het definitief herinrichtingsplan opgesteld, waarin de opmerkingen van de bevolking wederom zijn meegenomen.

bankje

Heeft u vragen, bel dan gerust. U kunt dat contact opnemen Angela Krabbenborg, (06) 22 83 49 20, of mailen naar angelakrabbenborg@zieuwentsbelang.nl