Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Schetsontwerp

Aanleiding
Uit ons dorpsplan blijkt dat de Zieuwentse bevolking vindt dat de huidige dorpskern een flinke facelift nodig heeft. De kern van ons dorp is geen eenheid, kent veel hoogteverschillen, slechte bestrating op de parkeerplaatsen, gevaarlijke kruising Dorpsstraat-Pastoor-Zanderinkstraat- Harreveldseweg en geen sfeer. Hierdoor wordt de kern als onveilig, slecht toegankelijk voor mindervaliden en ongezellig ervaren. In september 2010 zijn wij gestart om in samenspraak met de gemeente een plan te maken voor de nieuwe dorpskern voor de komende 40 á 50 jaar. Een plan dat door de gemeenschap is bedacht en wordt gedragen en die de huidige knelpunten oplost.

Schets

Een kleine werkgroep, bestaande uit Ferdinand Domhof namens de Locatieraad, Jan te Bras als materiedeskundige, Jan Nijenhuis uit zijn betrokkenheid bij het dorpsplan, Jos Kolkman als voorzitter van Zieuwents belang en Angela Krabbenborg als trekker en voorzitter van de werkgroep, heeft dit plan voorbereid. Hierbij werden wij ondersteund door Vincent Lette van de gemeente en Douwe Wessels van landschaparchitectenbureau De Hofmeesters. In een aantal bijeenkomsten van de werkgroep hebben wij de plus en min punten van de kern van Zieuwent besproken en is er een eerste schets gemaakt. Deze schets hebben we met de diverse belangenorganisaties uit ons dorp zoals onder andere de Locatieraad, Horeca, de Middenstandvereniging, de Ouderenbond en de Feestcommissie besproken. Zij hebben hun wensen uitgesproken en deze wensen hebben wij zoveel mogelijk in het plan verwerkt. Wat hield het plan in? Wij wilden de kerkepaden naar de kerk brengen en uit laten monden op een groot, gezellig en gelijkvloers ontmoetingsplein voor jong en oud dat omgeven wordt door groen. Een plein ‘waor iedereen zich thuus veult, waor in de schemme kunt zitten, waor iedereen zien ei kwiet kan en waor ie oe natje en dreugjen kunt kriegen’.

schetsplan

We realiseerden ons dat het ingrijpende plannen zijn die enthousiasme maar ook vraagtekens oproepen. De voormalige begraafplaats was een groene plek in het dorp, die nagenoeg niet werd beleefd. Het werd door vrijwilligers super mooi onderhouden, maar bijna niemand zag het. Wij stelden om die reden voor om het voormalig kerkhof samen met de koepel en gracht om te vormen in een gedenkpark met rustpunten waardoor een wandelpad komt en waarlangs een kerkepad loopt naar het ontmoetingsplein. Daarnaast wilden we het kerkepad dat stopte aan de Werenfriedstraat via de pastoortuin naar het plein leiden.
We stelden verder voor om de Dorpsstraat te verleggen. Waarom denkt u? Door de verlegging ontstaat aan de kant van de kerk en Voorhuis een groot ontmoetingsplein met groen, en kunnen we de hoogteverschillen goed weg werken en een veiligere verkeersituatie realiseren door in de Dorpsstraat een natuurlijke bocht te leggen. De weg komt in het huidige schets enkele meters over het voormalig kerkhof te liggen. Iedereen die heeft meegedacht vond het plan mooi, maar was bang dat het plan veel commotie te weeg zou brengen. Vandaar dat wij op 9 mei 2011 in de parochievergadering en 30 mei 2011 bij de informatiebijeenkomst de aanwezigen hebben gevraagd wat zij van de schets vinden. We hebben toegelicht dat wij als werkgroep echt niet over één nacht ijs zijn gegaan. Wij hebben diverse schetsen gemaakt, maar alleen het huidige plan komt tegemoet aan alle wensen uit het dorpsplan. Wij hebben de hoop uitgesproken dat de verandering wordt gezien als kans, en niet als bedreiging. Wij wilden namelijk de voormalige begraafplaats op een nette en eerbiedige wijze ruimen. De resten van overledenen wilden wij in het gedenkpark bijzetten in een graf bij de gedenksteen voor de overledenen en de resten van de ongedoopte kinderen bij de hiervoor aanwezige gedenksteen. Hierdoor hebben nabestaanden een gedenkplek voor hun geliefde familie. Dit werd door nabestaanden niet als zodanig ervaren.
Wij hadden maar één doel en dat is om een plan te ontwikkelen voor de dorpskern voor de komende 40 jaar, dat voldoet aan de wensen van de gemeenschap en waarvoor een zo groot mogelijk draagvlak is in de gemeenschap.

Draagvlak

Tijdens de informatiebijeenkomst op 30 mei 2011 constateerden we een groot draagvlak voor de schets. Een enkeling had moeite met de veranderingen omtrent de voormalige begraafplaats. Maar de ruime meerderheid was enthousiast en vond de schets mooi. De Locatieraad van de Heilige Werenfridus parochie had daarom aangegeven voldoende draagvlak te ondervinden om de schets te ondersteunen. Wij hebben met hen afgesproken nauw contact te houden bij de verdere uitwerking.

Aanbevelingen

Wij hebben op de informatiebijeenkomst onder andere de volgende aanbevelingen genoteerd: waarborg een goede doorstroming van het verkeer, behoudt de breedte van de weg, zorg voor een goede rijstraal in de bocht Harreveldseweg/Dorpsstraat, heb oog voor de parkeerdruk in de rest van de Dorpsstraat, behoudt zoveel mogelijk de bestaande bomen, overweeg om de gehele begraafplaats te ruimen als dit leidt tot meer draagvlak, betrek de jeugd bij de verdere uitwerking en leg de huidige situatie en toekomstige situatie vast in een beeldrapportage. Deze aanbevelingen hebben we meegenomen in het verdere proces.

Verdere voortgang
Voordat we het plan verder hebben uitgewerkt, hebben wij ons gebogen over de financiering van het plan. Wij probeerden zowel bij de provincie als gemeente middelen te reserveren.
Op 1 juli 2011 is de Raad en het College van Oostgelre op locatiebezoek geweest in Zieuwent. Tijdens dit bezoek heeft het Bestuur van Zieuwents Belang samen met de werkgroep de herinrichtingsplannen toegelicht. Vervolgens zijn de raads- en collegeleden in een rondgang door Zieuwent per voet en helikopter gewezen op de mooie plekken in Zieuwent en de geconstateerde knelpunten. Aan het eind van het bezoek hebben alle fracties en het college een presentatieboek gekregen met het inrichtingsplan van Zieuwent. Tevens is verzocht om in het najaar financiële middelen voor de uitvoering in de begroting op te nemen. Het presentatieboek kan hieronder worden gedownload.
(invoegen def presentatieboek)
Op 2 augustus 2011heeft het College van B&W besloten om de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het Inrichtingsplan dorpskern Zieuwent. Het college heeft € 117.000,- euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Dit bedrag komt uit de gelden die in de begroting zijn gereserveerd voor de kleine kernen. Natuurlijk is dit niet voldoende voor het hele project. Maar het biedt wel de mogelijkheid om nu op zoek te gaan naar aanvullende subsidies. Het voorstel is op 6 september 2011 behandeld in de Commissie Ruimte en Wonen en op 20 september 2011 heeft de raad unaniem besloten dat deze middelen ter onze beschikking kwamen.

Heeft u vragen, bel dan gerust. U kunt dat contact opnemen Angela Krabbenborg, (06) 22 83 49 20, of mailen naar angelakrabbenborg@zieuwentsbelang.nl

Foto's

Bestanden

Schetsontwerp schetsontwerp.pdf