Een foto van Zieuwent
Nieuws

Woon/zorg in Zieuwent

19 maart 2019

Woon/zorg in de Pastorie

Tot de laatste dag in Zieuwent blijven wonen. Dat is van de wens van veel ouderen met een zorgvraag in Zieuwent! Van uit ons dorpsplan zetten we ons al 5 jaar in om in Zieuwent een kleinschalig woon- en zorgcentrum te realiseren voor ouderen die in eigen woonomgeving verzorgd willen worden, als het niet meer zelfstandig lukt. En tevens voor oudere echtparen die niet gescheiden willen worden in hun laatste levensfase. Als uitgangspunt hierbij was dat het een kleinschalig woon-zorgcentrum wordt waarin de woonlasten onder de huurtoeslaggrens liggen, zodat het toegankelijk en betaalbaar is voor mensen met een kleine portemonnee. En daarnaast dat enkele eenheden geschikt moeten zijn voor echtparen, waarvan de één zorg geniet. 

We hebben samen met het Max-huis in 2014 het onderzoek gestart naar de kansen om dit te realiseren in onze mooie monumentale, en sinds 2007 nagenoeg leegstaande Pastorie. Uit dit onderzoek bleek dat er goede mogelijkheden waren om de Pastorie te transformeren tot een kleinschalig woon- en zorgcentrum. We hebben gesprekken gevoerd met een afvaardiging van het toenmalig parochiebestuur bestaande uit pastoor Pikkemaat, Guido Vosters en August Elsinghorst en de locatieraad Zieuwent. Ter informatie, sinds 2010, de vorming van de St. Ludgerparochie, zijn de eigendommen niet meer in bezit van Zieuwent maar van de St. Ludgerparochie. Het parochiebestuur bepaalt de prijs voor de Pastorie. Iedereen vond het een fantastisch plan en een prachtige invulling voor de monumentale pastorie. We zijn vervolgens in 2015 met onze plannen naar de gemeente gestapt en hebben een principe besluit gekregen met voorwaarden waaraan we moesten voldoen. In 2016 hebben we een investeerder gevonden en een koopsom afgesproken met het Parochiebestuur. 

We hebben in de periode 2015-2018 samen met de investeerder intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente, zorgpartner, monumentenzorg en brandweer om dit doel te bereiken. Net op het moment dat alles geregeld bleek te zijn, trok onze eerste zorgpartner Max-zorg zich helaas in de nazomer 2017 terug. In verband met, zoals ze zelf aangaven, belangen elders….. Dit was een enorme en geheel onverwachte tegenvaller.

Gelukkig hebben we wel de investeerder behouden en zijn samen met hem opzoek gegaan naar een nieuwe zorgpartner en die gevonden bij zorgondernemer Lang Leve thuis. Deze zorgpartner heeft winter 2017/ voorjaar 2018 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Net voor de zomer 2018 kwamen zij met de uitkomst dat minimaal 13 eenheden moesten worden gerealiseerd om het rendabel te krijgen. Ook gaven ze aan dat zij organisatorisch geen kansen zagen om het plan op kort termijn te realiseren in verband met een overname van enkele andere zorghuizen.

We waren weer bij af. Via pastoor Pikkemaat en de investeerder kwamen wij in de nazomer 2018 in contact met een plaatselijke, enthousiaste, zeer ervaren en gedreven zorgonderneemster. Zij heeft in het najaar 2018 door haar adviseur een gedegen haalbaarheidsonderzoek gedaan rekening houdend met de wensen van de gemeente in relatie tot de plannen van de zorgonderneemster op het gebied van zorg en eisen rondom het Rijksmonument. Dit heeft tot gevolg dat er in de Pastorie maximaal 10 zorgeenheden mogelijk zijn. Volgens het zorgkantoor hoeft deze kleinere omvang voor het leveren van goede zorg geen problemen te geven. Wel komt hiermee de exploitatie in geding omdat ook bleek dat ten opzichte van 2016 de bouwkosten enorm zijn gestegen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het initiatief niet haalbaar is met de afgesproken koopsom. De investeerder heeft uit loyaliteit naar Zieuwent waar veel verwachtingen zijn gewekt een royaal gebaar gemaakt door zijn rendementseis te verlagen. Daarnaast zijn we samen met de investeerder en adviseur op 9 januari 2019 in gesprek gegaan met de vicevoorzitter van het parochiebestuur en de beheercommissie met het verzoek om de koopsom alsnog te verlagen. We hadden een constructief gesprek en zijn overeenkomen dat de investeerder een schriftelijk verzoek om prijsverlaging in zou indienen bij het Parochiebestuur met een goed onderbouwde en open begroting. Dit verzoek hebben wij op 17 januari ingediend, samen met een ondersteuningsbrief van de beheercommissie en een uitdrukkelijk verzoek van ons om Zieuwent te belonen voor het jarenlang door vrijwilligers beheren en onderhouden van de Pastorie, zodat het gebouw haar maatschappelijke en sociale bestemming behoudt en ouderen hier met goede zorg hun laatste dagen in hun eigen dorp kunnen slijten. 

Op 26 januari 2019 ontvingen wij van het Parochiebestuur een afwijzingsbrief. Als argumenten werden aangegeven de stijging van waarde, niet in staat zijn om een schenking te doen aan Zieuwent gelet op de broze exploitatie van de parochie. En tot slot werd meegedeeld dat alleen een positief besluit te verwachten is als een goed onderbouwd bod werd gedaan ter hoogte van de taxatiewaarde minus maximaal 10 %. We begrepen er totaal niets van, dat zonder enig overleg, en zonder in te gaan op de gedetailleerde toelichting en financiële onderbouwing, het verzoek kil is afgewezen. Mede omdat de in 2016 afgesproken koopsom nog lager was dan de nu gevraagde koopsom!  

We vroegen ons af wat is de reden van afwijzing? Ligt het bij het Bisdom of bij het Parochiebestuur? Zowel het Bisdom als toenmalig Parochiebestuur stonden namelijk erg positief achter deze maatschappelijk gewenste ontwikkeling, waarom nu niet meer? De woningbouwprijzen zijn inderdaad gestegen, maar vastgoed voor sociale maatschappelijke zorg juist niet. En hoe kan men in hemelsnaam over een schenking spreken, de pastorie was toch altijd van Zieuwent? 

Om duidelijkheid te krijgen hebben we contact opgenomen met het Parochiebestuur, het Bisdom en de beheercommissie. Op 4 maart hadden we een eindgesprek met 

met Ton de Vries en Jos Rosendaal van het Parochiebestuur in bijzijn van Henry Waalderbos voorzitter van de beheercommissie. Aan hen is door Pastoor de Jong, de gesprekken over verkoop gedelegeerd. Helaas was het een erg teleurstellend, maar wel een duidelijk gesprek. 

Ton de Vries, de penningmeester, heeft toegelicht dat zij alleen oog hebben voor de zakelijke kant, en niet voor de wensen van Zieuwent. Het parochiebestuur gaat alleen voor de hoofdprijs voor de pastorie. Zij toonden geen enkele betrokkenheid bij Zieuwent en het plan. Het maakt hun niet uit wat de bestemming wordt, als het gebouw maar een voldoende oplevert in de kas. Zij denken alleen op deze wijze de parochie St. Ludger goed te bedienen. Ze hebben geen gevoel en gehoor voor de plaatselijke wensen, de huidige sociale maatschappelijke bestemming en begrijpen niet dat wij vinden dat zij Zieuwent iets ontnemen…… Daarnaast vinden zij ook dat ze een prijsverlaging niet kunnen uitleggen aan de andere locaties. 

Kortom, einde wens Zieuwent om de Pastorie in gebruik te nemen als kleinschalig woon- en zorg centrum! U zult begrijpen dat wij ontzettend teleurgesteld zijn. 

Woonzorg elders in Zieuwent

We hebben de kille en zakelijke afwijzing met de investeerder, zorgonderneemster en gemeente besproken. Niemand begrijpt het besluit van het Parochiebestuur, echter allen blijven van mening dat het mogelijk en wenselijk is om in Zieuwent een kleinschalig woon- en zorgcentrum te realiseren. Samen met hen zijn wij op zoek naar een andere passende locatie. Tevens nemen wij mee om naast de doelgroep ouderen ook in te spelen op de ziekte van Huntington. Ondanks de gebeurtenissen rondom de Pastorie, kunnen we weer positief kijken naar een andere invulling van de wens om in Zieuwent een goed kleinschalig woon-en zorgcentrum te krijgen. We gaan ervoor! Wordt vervolgd. 

Samenvatting jaarvergadering Zieuwents belang

Op maandag 18 maart j.l. stond de jaarvergadering van Zieuwents belang weer op de agenda. Sinds jaar en dag wordt dit samen met de feestcommissie georganiseerd en worden er veel Zieuwentenaren ontvangen. Ook dit jaar was de opkomst zeer goed. Ongeveer 120 personen zaten bij ’t Witte Paard in de grote zaal om eerst naar de feestcommissie te luisteren en vervolgens naar het bestuur van Zieuwents belang. Dit geeft direct de betrokkenheid weer die in dit dorp zo sterk aanwezig is. Dat blijkt ook tijdens de presentatie wanneer er door het publiek gerichte vragen worden gesteld en men meedenkt met zaken waar het Zieuwents belang zich mee bezig houdt.

Een speerpunt voor zowel Zieuwents belang als de gemeente blijft woningbouw in de kleine kernen en dus ook Zieuwent. Aangezien het plan bij de voormalige Welkoop langer duurt dan gehoopt, is de werkgroep wonen in Zieuwent verder gaan kijken en oriënteert men zich nu o.a. op een mogelijke pilot omtrent Tiny Houses: kleinschalige woningen die ergens maximaal 10 jaar mogen staan. Uit de presentatie blijkt dat de gesprekken met de gemeente hierover constructief verlopen en men positief gestemd is over de voortgang hieromtrent. 

Diverse projecten passeerden de revue, van wonen tot landschapsverbetering, van AED tot de route van A tot Z. Eén van de grootste projecten waar het bestuur al jaren mee bezig is, is het ontwikkelen van een kleinschalig zorgcentrum voor Zieuwent. Waar dit moet komen? In de oude pastorie, zodat dit gebouw zijn sociaal maatschappelijke functie weer kan vervullen voor hen die altijd betrokken zijn geweest bij de kerk en veelal vaak vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd voor onze karakteristieke kathedraal. Een project van de lange adem is na 5 jaar inmiddels een understatement. Er zijn al verscheidene hobbels op de weg geweest en telkens wisten we er als Zieuwent en Zieuwents belang weer over te komen. Helaas bleek de laatste hobbel het grootst. Na een vraag aan het parochiebestuur om de prijs te verlagen in verband met gestegen kosten gaf het parochiebestuur afgelopen maart aan dat zij er geen toekomst in zien als het gebouw voor een lagere prijs moet worden verkocht. In plaats vroegen ze de hoofdprijs! In hun ogen kunnen zij het niet maken om het gebouw tegen een lagere prijs te verkopen. De prijzen in de woningmarkt zijn enorm gestegen en ten opzichte van andere bezittingen kan men in “Zieuwent” het gebouw niet voor een gereduceerd tarief verkopen. Hiermee sluit de deur, met het bedrag dat het parochiebestuur vraagt voor de oude pastorie kan de investeerder de exploitatie niet rondkrijgen. Hij had al een enorm gebaar gemaakt door zijn rendementseis te verlagen maar ook dit mocht niet baten. Na dit nieuws ontstond er ontzettend veel röring in de zaal. De betrokkenheid is en blijft groot in Zieuwent en dit nieuws kwam aan als een donderslag bij heldere hemel. De werkgroep is niet bij de pakken neer gaan zitten, en gaat aan de slag met een plan B. Samen met de gemeente, investeerder en zorgonderneemster wordt gezocht naar een andere locatie zodat Zieuwent in de toekomst toch een kleinschalig zorgcentrum zal krijgen.

De teleurstelling in de zaal kwam op de achtergrond toen het ging over Project D! Of anders gezegd Project Duurzaamheid. Het eerste project dat voortkomt uit de energiecorporatie Zonnig Zieuwent. Samen met de school in Zieuwent hebben zij het plan uitgewerkt om kinderen meer te betrekken bij duurzaamheid. Dit is onderverdeeld in drie thema’s: Voedsel, afval en energie. In zes weken tijd zullen er zes lessen worden gegeven aan de bovenbouw, groep 6 verdiept zich in voedsel, groep 7 gaat aan de slag met afval en groep 8 gaat meer leren over energie. Tijdens Project D! gaan de klassen op verschillende bedrijfsbezoeken, zo wordt er gekookt met een no-waste chefkok, verzinnen ze hun eigen duurzame ideeën en wint het beste idee uiteindelijk een uitvoeringsprijs. Een fantastisch initiatief waar niet alleen de hele werkgroep maar alle aanwezigen bij de jaarvergadering positieve energie uithaalden. Aanstaande donderdag 21 maart is de kick-off met no-waste chefkok Nel Schellekens. Op vrijdag 19 april is de afsluiting, alle dorpsbewoners van Zieuwents zijn vanaf 12:15 van harte welkom op school om de eindresultaten van de kinderen te bewonderen. Hopelijk wordt dit een daverend succes. 

Verder blijkt uit de presentatie dat Zieuwents belang zich o.a. inzet voor meer AED’s in Zieuwent; blijkt dat de Welkomstdoos voor nieuwe inwoners van Zieuwent een groot succes is, en zijn inmiddels verschillende houtwallen gerealiseerd die het mooie landschap dat Zieuwent kenmerkt, nog meer verfraaien.
Ook wordt het initiatief ‘wandelpad van A tot Z’; van Amsterdam tot Zieuwent toegelicht. De route is zo goed als uitgestippeld en samen met wandelnet kan een volgende stap gezet worden in de ontwikkeling van dit mooie initiatief. Ontzettend veel projecten die dus lopen en waar we hopelijk snel meer nieuws over kunnen delen. 

Naast de vele andere punten die zijn besproken tijdens de jaarvergadering van Zieuwents belang was er nog een punt dat aandacht verdient. Dit jaar legden vijf bestuursleden hun functie neer na jarenlange inzet waaronder Jos Kolkman (33 jaar ), Angela Krabbenborg (12 jaar), Sandra Jansen (9 jaar), Margret klein Holkenborg (8 jaar) en Eva te Poele  legde haar functie neer in verband met haar nieuwe functie als regisseur kleine kernen bij de gemeente Oost Gelre. Gelukkig is het gelukt om voldoende bestuursleden te krijgen die hun stokje overnemen. Dit konden de overige bestuursleden natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er werd een woordje gehouden voor de vertrekkende bestuursleden en zij werden ontzettend bedankt voor hun inzet al die jaren. Daarna werd de microfoon doorgegeven aan burgemeester Annette Bronsvoort. Zij heeft een groot deel van de jaarvergadering bijgewoond en wilde ook vanuit de gemeente de vertrekkende bestuursleden enorm bedanken voor hun jarenlange inzet. Ze gaf aan trots te zijn op de Zieuwentse bevolking omdat ze veel initiatief en lef tonen om projecten te verwezenlijken. De gemeente hoopt hen hierbij goed te ondersteunen.

De volledige notulen en presentatie van de jaarvergadering volgen binnenkort en zullen te vinden zijn op deze website. 

Jaarverslag Welkom in de Waareise

Het koffieuurtje van Welkom in de Waareise is een enorm succes en wordt met open armen ontvangen door de inwoners van Zieuwent. Dit blijkt ook uit het mooi opgemaakte jaarverslag, welke hieronder te lezen is. 

Jaarverslag 2017-2018 Stichting Welkom in de Waareise

 

Aanmelden peuterspeelzaal

27 januari 2019

Aanmelden Peuters peuterspeelzaal de Woelige Hoek in Zieuwent 2019
In de week van 4 februari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar 2019-2020 gaan instromen.

Plaatsing

Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf 2 jaar en 3 maanden. De peuterspeelzaal is laagdrempelig en alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die extra zorg nodig hebben.

Openingstijden;
De peuterspeelzaal in Zieuwent is gevestigd in de basisschool. De peuterspeelzaal is alle dagen geopend van 08.30-11.30, behalve op woensdag.  Het reguliere aanbod is 2 dagdelen. Bezoekt uw kind ook een kinderdagverblijf dan is het mogelijk om slechts één dagdeel af te nemen. 

VVE specialist/Samenwerking met de basisschool; 

Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com   Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1. 

Ria Vos is de vaste leidster op de peuterspeelzaal. Zij wordt ondersteund door de vrijwilligers, Joke Karnebeek en Marietje Spieker.

Nieuwgierig/ aanmelden;
U bent van harte welkom om op maandagmorgen 4 februari, dinsdagmorgen 5 februari donderdagmorgen 7 februari, en vrijdagmorgen 8 februari tussen 09.00 en 11.00 uur een kijkje te komen nemen in de peuterspeelzaal.

Aanmelding en informatie;

Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de aanmeldingsweek uw kind aan te melden dan kunt u zich aanmelden via onze website;www.deachthoek.com.  Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen; 

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen

www.deachthoek.com
Varsseveldseweg 8

Francis ten Have administrateur, Gemma Bongers coördinator 

info@deachthoek.com
7131 BJ Lichtenvoorde
0544-487150