Een foto van Zieuwent
Onderwerpen
Klik hierboven om een onderwerp te kiezen

Sponsorbundeling Zieuwent

logo

VOORWAARDEN SPONSOR-BUNDELING ZIEUWENT

Doel :

Zieuwentse verenigingen, instellingen, stichtingen en andersoortige organisaties te motiveren en stimuleren om activiteiten (niet commercieel zijnd) te ontplooien ten behoeve van de Zieuwentse gemeenschap. Trips naar elders of zelfs het buitenland voor privé- en/of hobbydoeleinden vallen hier buiten.

Soort activiteiten :

Alle soorten activiteiten vallen onder de Sponsorbundeling, zoals sociaal, cultureel, sport en algemeen nut. Hieronder vallen ook activiteiten met een ander doel dan waar men zich normaal mee bezig houdt.

Sponsoren / deelnemers :

Iedere potentiële sponsor cq deelnemer kan altijd toetreden, ongeacht status of enig voorbehoud. De deelnemers zijn met een minimum van €260,== geheel vrij in hun jaarlijkse bijdrage. Iedere deelnemer kan verder jaarlijks beslissen over zijn/haar verdere deelname, zodat de deelname geen verplichting wordt.

Nadere uitleg is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Iedere deelnemer kan dan verzoeken om sponsoring verwijzen naar het contactadres zonder verantwoording af te hoeven leggen naar desbetreffende personen. Tevens ontvangt iedere deelnemer een lijst van alle sponsoren.

Reclame :

Sponsorbundeling verzorgt eventueel ook de reclamecampagne c.q. het programmaboekje of de affiches. Dit wordt dan namelijk uitbesteed aan derden. In deze reclame-uiting worden alle sponsoren genoemd op één of twee pagina’s. Er worden dus geen omvangrijke advertenties geplaatst, behou­dens clubgebonden hoofd sponsoren.

De deelnemers kunnen verder naar behoefte hun reclameborden en / of andere publicaties plaatsen, zonder daarvoor verdere geldelijke verplichtingen te hebben.

Eenmalig dienen alle deelnemers bij Sponsorbundeling hun lay-out aan te leveren, zodat men hier nooit achteraan hoeft.

Aanvragers hoeven dan slechts het programma met de overige mededelingen aan te leveren en derden verzorgen de rest.

Beheer van de gelden :

Jaarlijks zal aan alle deelnemers verantwoording worden afge­legd in verband met meerdere jaren planning. Er zal overigens een kleine reserve moeten blijven staan van ± € 7.500,==

Er is slechts 1 persoon gemachtigd om gelden uit te betalen. Deze zal regelmatig ter verantwoording worden geroepen door de andere commissieleden. Alle personen zullen periodiek worden benoemd tijdens een gezamenlijk overleg.

Aanspraken :

Er kan als volgt aanspraak worden gemaakt op een bijdrage :

 • Door aanmelding bij het contactadres
 • Door overlegging van een activiteitenplan
 • Door de doelstelling van de activiteit aan te geven
 • Door overlegging van een exploitatiebegroting

Uitbetaling :

De uitbetalingen zullen als volgt worden gedaan :

 • De reclame-uiting zal door Sponsorbundeling rechtstreeks worden voldaan aan derden
 • De overige gelden worden rechtstreeks voldaan op de bankrekening van desbetreffende organisatie
 • Uitbetalingen volgen slechts na overlegging van de definitieve exploitatiegegevens

Soort onkosten :

Onder deze sponsoring vallen alle onkosten, zoals :

 • Reis-, verblijf- en verteringskosten
 • Onkosten voor de leiding en/of activiteitsgasten
 • Huur en kosten voor divers materieel
 • Reclamecampagnes

Besluiten :

Alle aanvragen zullen op korte termijn worden beslist, doch uiterlijk binnen 1 maand na aanvraag. Er kan bij aanvraag om nadere toelichting worden gevraagd, alvorens tot een besluit te komen.

Uitsluitingen :

Onder Sponsorbundeling vallen shirtsponsoring van teams/buurten buiten, alsmede kosten, die normaal onder contributieregeling vallen. Tevens vallen het aanstellen van trainers en overige leiding c.q. bestuurders hier buiten.

Activiteiten betaald voor vrijetijdswerkzaamheden (beunhazerij), zijn eveneens uitgesloten.

Aldus nader vastgesteld in de jaarvergadering van sponsoren en commissieleden d.d. 22 mei 2000;

Vincent Doppen
Anton Rouwhorst
Huub Wopereis
Robert te Focht
Karin Wassink
Ruud Krabbenborg

Bestanden

Sponsoren per 9-2015 Sponsorbundelinglogos-08092015.pdf

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *